آدرس:

اصفهان – خیابان شهید مطهری – جنب هنرستان هنرهای زیبا – بسیج دانشجویی

شماره تماس: ۰۹۹۰۲۴۰۲۴۴۰